تورکیش ایرلاینزبه صفت با ارزشترین برند تورکیه شناخته شد

تورکیش ایرلاینزبا ارزش برند حدود 2 میلیارد دالری خود امسال نیزمانند سال گذشته عنوان "با ارزشترین برند تورکیه" را از آن خود کرد

1433030
تورکیش ایرلاینزبه صفت با ارزشترین برند تورکیه شناخته شد

تورکیش ایرلاینزبا ارزش برند حدود 2 میلیارد دالری خود امسال نیزمانند سال گذشته عنوان "با ارزشترین برند تورکیه" را از آن خود کرد

بر اساس تحقیق "برند فاینانس" یکی از نهادهای بین‌المللی ارزشگذاری، تورکیش ایرلاینزبا ارزش برند حدود 2 میلیارددالری خودامسال نیزمانندسال گذشته عنوان "با ارزشترین برند تورکیه" راازآن خودکرد.
 تحقیق برند فاینانس با عنوان "با ارزشترین برندهای تورکیه-ترکی 100" به پایان رسید.

 تورکیش ایرلاینزبا ارزش برند 1 میلیارد و 975 میلیون دالر درصدرلیست قرار گرفت وبانک زراعت با ارزش 1 میلیارد و 616 میلیون دالر در ردیف دوم قرار گرفت.

بانک گرانتی با ارزش برند 1 میلیارد 538 میلیون دالر در ردیف سوم و تورک ‌سل با ارزش 1 میلیارد و 361 میلیون دالر در ردیف چهارم و آرچه لیک با ارزش 1 میلیارد و 273 میلیون دالر در ردیف پنجم قرار گرفتند.     اخبار مربوطه