وزیر صحت عامه تورکیه اعلام داشت در دوره جدید "زندگی اجتماعی کنترل شده" است

وزیر صحت عامه تورکیه با بیان اینکه فاز اول مبارزه ما با ویروس کرونا را پشت سر گذاشته شد تاکید کرد که دوره جدید، "زندگی اجتماعی کنترل شده" است

1412506
وزیر صحت عامه تورکیه اعلام داشت در دوره جدید "زندگی اجتماعی کنترل شده" است

وزیر صحت عامه تورکیه با بیان اینکه فاز اول مبارزه ما با ویروس کرونا را پشت سر گذاشته شد تاکید کرد که دوره جدید، "زندگی اجتماعی کنترل شده" است.

فخرالدین کوجا، وزیر صحت عامه تورکیه پس از نشست مجازی با هیئت علمی مقابله با ویروس کرونا در یک یک نشست خبری اظهارداشت: "نتایج، موفقیت درتشخیص ومعالجه؛ شواهد ومدارکی هستند که نشان دهنده موفقیت ما در مقابله با این پاندیمی هستند. دیگر میتوانیم در سیاست ها و شیوه های کنونی خود در مدیریت شیوع مرض تغییراتی ایجاد کنیم. تورکیه فاز اول مبارزه ما با ویروس کورونا را پشت سر گذاشته است دوره جدید، «زندگی اجتماعی کنترل شده» است.

او افزود: "شیوع این مرض را تحت کنترل قرار دادیم اما واقعیت‌ها در مورد ویروس تغییر نکرده است. خانه‌هایمان امن ترین محیط در برابر ویروس است. خطر شیوع ویروس کرونا از بین نرفته است؛ این صرفا با قرنطینه و معالجه آخرین ناقل امکان پذیر است". 

وزیرصحت عامه تورکیه تاکیدکرد: "فازدوم مقابله با کرونا به معنی بازگشت کامل به زندگی عادی نیست، هنوزخطرشیوع وابتلاادامه دارد. درصورت عدم رعایت مقررات موج دوم شیوع این ویروس آغاز خواهد شد. این مسئله رادربسیاری ازکشورها دیدیم. هرچند که دراین روزهاازجمله «بازگشت به زندگی عادی» استفاده میکنیم امادراصل به زندگی عادی بازنمیگردیم بلکه موارد عادی زندگی جدید را آغاز میکنیم".

کوجابابیان اینکه میزان تست درفازدوم کرونا کاهش خواهدیافت گفت: "درفازدوم مقابله با ویروس کرونا میزان تست راکاهش نخواهیم دادبلکه افزایش میدهیم تامبتلایان رازودترشناسایی کنیم. دراماکن عمومی مرتبا کنترل‌ و نظارت انجام خواهیم داد". 

اوبا اشاره به موفقیت طرح توزیع ماسک رایگان گفت: "برنامه توزیع ماسک رایگان برای افراد 20 تا 65 سال هر10روزبه صورت بسته های پنج تایی را انجام دادیم. حدود 40 میلیون تن ازاین برنامه بهرمند شدند. درچارچوب این طرح حدود 160 میلیون ماسک درسراسر تورکیه توزیع شد. موسسه آماری تورکیه اعلام کرد که در سراسر کشور برای 150 هزار تن نمونه برداری تست انجام خواهد شد".اخبار مربوطه