ما به صفت تورکیه زودتر از سایر کشورها برای مقابله با کرونا اقدام کردیم

رئیس‌جمهورتورکیه اعلام کردکه مانسبت به سایرکشورها برای مقابله با ویروس کرونا زودتر اقدام کردیم

1385100
ما به صفت تورکیه زودتر از سایر کشورها برای مقابله با کرونا اقدام کردیم

رئیس‌جمهورتورکیه اعلام کردکه مانسبت به سایرکشورها برای مقابله با ویروس کرونا زودتر اقدام کردیم.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهورتورکیه طی سخنانی ازطریق ویدیوکنفرانسی خطاب به هموطنانش گفت: زودترازسایر کشورها برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کرده وآماده مقابله باهرگونه سناریویی هستیم.

اوافزود: «مانند گذشته، دراین بحران نیزلطف خداوند شامل حال ما بوده وبخیرازآن عبورخواهیم کرد. طی دوسه هفته آینده ازسرعت شیوع کرونا خواهیم کاست ودرکوتاه‌ترین زمان وباکمترین خسارت ازاین وضع خارج می‌شویم».

رئیس‌جمهورتورکیه به سحنان خودچنین ادامه داد: « تورکیه دارای اردوی بزرگ و قوی طبی؛ متشکل از 165 هزاردکتورو205 هزارپرستاردر وزارت صحت عامه، شفاخانه ها ودیگربخش‌های دولتی بوده  همچنانبه تداد 490 هزارتن پرسونل طبی درهمه بخش‌ها و 360 هزارتن نیروی پشتیبانی نیزداریم».

«جهان وارد مرحله جدیدی میشود. پس از این مرض ساری، هیچ چیزی مانند گذشته نخواهد ماند وشاهد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی در جهان خواهیم بود».

گفتنی است تاکنون 1872 تن درتورکیه  به ویروس کرونا مبتلا شده و44 تن ازآنها نیزدراثراین مرض جان خود را از دست داده اند. 26 تن از مریضان مصاب به کرونا در تورکیه  نیربهبود یافته اند.اخبار مربوطه