تشکیل مرکز مبارزه با کرونا ویروس در وزارت دفاع تورکیه

در بنیه وزارت دفاع ملی تورکیه بمنظور نظارت و پیگیری فعالیت هایوقایوی شیوع ویروس کرونا در قرارگاهها و پایگاههای نظامی مرکز مبارزه با کرونا ویروس (COMMER) تشکیل یافت

1384343
تشکیل مرکز مبارزه با کرونا ویروس در وزارت دفاع تورکیه

در بنیه وزارت دفاع ملی تورکیه بمنظور نظارت و پیگیری فعالیت هایوقایوی شیوع ویروس کرونا در قرارگاهها و پایگاههای نظامی مرکز مبارزه با کرونا ویروس (COMMER) تشکیل یافت

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه ضمن انجام بررسی هایی در این مرکز که پرسونل صحی وابسته به اداره عمومی خدمات صحی نیزدرآن خدمت میکنند اعلام کرد: میخواهم تا بویژه ماداران و پدران بدانند که سربازان عزیزاردوی تورکیه درامنیت هستند.  برای امنیت سربازان عزیزمان شب و روز تلاش میکنیم. تاکنون با موردی مواجه نشدیم و منبعد نیز با اتخاذ تدابیر لازمه به وظایف خود عمل خواهیم کرد.

وزیر دفاع ملی تورکیه از طریق تیلی  کنفرانس با یاشر گولررئیس عمومی لوی درستیزوالی نیروهای مسلح وقوماندانان قوا و اردو از طریق تیلی کنفرانس مذاکره کرده و ضمن کسب اطلاعاتی در مورد اجرای تدابیر اتخاذشده و دیگر فعالیت ها، دستوراتی صادر کردند.اخبار مربوطه