پنج هزارتن از مردم افغانستان زبان تورکی آموختند

پنج هزارتن از جوانان افغانستان طی 7 سال گذشته در چارچوب فعالیت‌های آموزشی موسسه یونس امره تورکیه در شهرهای مختلف افغانستان زبان تورکی آموختند

پنج هزارتن از مردم افغانستان زبان تورکی آموختند

پنج هزارتن از جوانان افغانستان طی 7 سال گذشته در چارچوب فعالیت‌های آموزشی موسسه یونس امره تورکیه در شهرهای مختلف افغانستان زبان تورکی آموختند.

پنج هزار تن از دختران و پسران جوان افغانستان از سال 2013 تا کنون در چارچوب دوره‌های آموزشی زبان تورکی که توسط موسسه یونس امره تورکیه برگزار می‌شود، این زبان را فرا گرفتند.

سلجوق دوغان٬ مدیر موسسه یونس امره تورکیه در کابل به خبرنگار آناتولی گفت: علاوه بر آموزش زبان تورکی به معرفی فرهنگ خود نیزمیپردازیم. در بسیاری از شهرهای افغانستان دوره‌های آموزشی برگزار کردیم.

وی افزود: در سال گذشته 1241 تن در دوره‌های آموزشی موسسه، زبان تورکی را فراگرفتند. از این تعداد 341 تن ساکن کابل و 900 تن دیگر نیز از اهالی ولایات بلخ٬ جوزجان و بامیان بودند.

مدیر موسسه یونس امره تورکیه در افغانستان تصریح کرد: از سال 2013 تاکنون دو هزار تن در کابل و 3 هزار تن نیز در شهرهای دیگر افغانستان به یادگیری زبان تورکی پرداختند. زبان تورکی علاقه افغانها را به خود جلب کرده است. آنها تورکیه و زبان تورکی را خیلی دوست دارند.

دوغان گفت: زبان تورکی به عنوان دومین زبان رایج پس از انگلیسی در افغانستان است. موسسه یونس امره در 48 مرکز آموزشی در 40 کشور جهان آزمون مهارت زبان تورکی برگزار کرد. مردم آذربایجان و افغانستان با حضور بیشتر به ترتیب در صدر فهرست قرار گرفتند.

وی افزود: سعی میکنیم برادری و روابط دیرینه خود با مردم افغانستان را حفظ کنیم. در این راستا به خدمات آموزشی خود ادامه خواهیم داد.اخبار مربوطه