آغاز مجدد برنامه های سفر خطوط هوایی تورکیه به ایران و عراق

خطوط هوایی تورکیه به برنامه های سفر خود به ایران که دو روز پیش بطور موقت ، آنها را متوقف ساخته بود ، عصر دیروز دوباره آغاز کرد

1338229
آغاز مجدد برنامه های سفر خطوط هوایی تورکیه به ایران و عراق

خطوط هوایی تورکیه به برنامه های سفر خود به ایران که دو روز پیش بطور موقت ، آنها را متوقف ساخته بود ، عصر دیروز دوباره آغاز کرد

برنامه های سفر خطوط هوایی تورکیه به ایران که دو روز قبل بطور موقت به دلیل بحران در روابط آمریکا و آن کشورها توقف یافته بود، عصر دیروز دوباره آغاز کرد.

خطوط هوایی تورکیه عصر دیروز  ساعت 21 به وقت محلی پروازهای خود به ایران را که بعلت بحران در روابط آمریکا و ایران بطور موقت متوقف شده بود ، دوباره شروع کرد.

اولین سفر خطوط هوایی تورکیه ساعت 21 و 5 دقیقه به وقت محلی از میدان هوایی صبیحه گوکچن استانبول به مقصد شهر تهران انجام یافت.

اعلام گردید که طیاره های خطوط هوایی تورکیه به استفاده از حریم هوایی ایران و عراق به پروازهای خود آغاز کردند.اخبار مربوطه