افزایش اعتماد به اقتصاد تورکیه

موسسه دولتی آمارتورکیه شاخص اعتمادمصرف کننده درماه نوامبررااعلام کرد

افزایش اعتماد به اقتصاد تورکیه

موسسه دولتی آمارتورکیه شاخص اعتمادمصرف کننده درماه نوامبررااعلام کرد

شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه نوامبر در مقایسه با ماه گذشته با افزایشی به میزان 1 عشاریه  7 فیصد از 89 عشاریه  8 فیصد به 91 عشاریه  3 فیصد رسید.

موسسه دولتی آمار تورکیه شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه نوامبر را اعلام کرد.

بموجب ارقام موسسه دولتی آمار تورکیه ، افزایش قیده شده در شاخص مصرف کننده از سیر صعودی در شاخص های اعتماد در بخش های خدمات و صنایع تولیدی ناشی میشود.

شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه نوامبر 59 اعشاریه 9 فیصد ، شاخص اعتماد بخش تولید 105 اعشاریه9 فیصد و شاخص اعتماد بخش خدماتی نیز 91 اعشاریه 3 فیصد اعلام گردید.اخبار مربوطه