آزمایش موفقیت آمیز اولین راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان

وزارت تکنولوژی و صنایع تورکیه در این رابطه اطلاعیه ایی صادر کرد

آزمایش موفقیت آمیز اولین راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان
آزمایش موفقیت آمیز اولین راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان
آزمایش موفقیت آمیز اولین راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان

 

اولین آزمایش راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان تورکیه با موفقیت انجام یافت.

وزارت تکنولوژی و صنایع تورکیه در این رابطه اطلاعیه ایی صادر کرد

اولین آزمایش راکت ملی هوا به هوای بوزدوغان تورکیه با موفقیت انجام یافت.

وزارت تکنولوژی و صنایع تورکیه در رابطه با این راکتها که با امکانات ملی توسعه و تولید یافته شده است، اطلاعیه ایی صادر کرده و اعلام داشت: دیگر مدت زمان کوتاهی برای تولید انبوه این راکت ها که جایگزین راکتهای مشابه که با مصارف هنگفت از کشورهای خارجی خریداری میشد، باقی مانده است. راکت هوا به هوای بوزدوغان که قابل نصب به طیاره های جنگی است، بشکلی موفقیت آمیز از سکوهای پرتاب فیر شده و به هدف اصابت نموده است.

این راکتها که اولین آزمایش های آن با موفقیت انجام یافت، به طیاره های ملی و اف ـ 16 قابل نصب خواهند بود.

راکت های بوزدوغان که دارای کلاهک های تجسسی تحت سرخ هستند، در سال 2020 در لیست سلاح های ساخت تورکیه جای خواهند گرفت.

بدین ترتیب تورکیه در بین نه کشور دارای قابلیت ساخت راکت های هوا به هوا جای گرفت.اخبار مربوطه