غواص تورک ریکارد جهانی غواصی بدون پالت زنان را شکست

شاهقه ارجمن با غواصی بدون پالت در یکی مغاره های ولایت مرسین تورکیه

غواص تورک ریکارد جهانی غواصی بدون پالت زنان را شکست

 

شاهقه ارجمن با غواصی بدون پالت در یکی مغاره های ولایت مرسین تورکیه به عمق بیش از 90 متر، ریکارد جهانی زنان در این زمینه را شکست.اخبار مربوطه