ملت تورک سربازان خود را با دعای خیر بدرقه کردند

با آغاز عملیات "چشمه صلح" از سوی نیروهای مسلح تورکیه در شرق رود فرات، در تمامی مساجد تورکیه "سوره فتح" همراه با نماز صبح قرائت شد

ملت تورک سربازان خود را با دعای خیر بدرقه کردند

با آغاز عملیات "چشمه صلح" از سوی نیروهای مسلح تورکیه در شرق رود فرات، در تمامی مساجد تورکیه "سوره فتح" همراه با نماز صبح قرائت شد

علی ایرباش رئیس اداره  امور دینی تورکیه، درمسجد حاجی بایرام انقره، پس از قرائت سوره فتح، همراه با نمازگزاران دعا خواند

در مسجد چاملیجه در استانبول نیز با قرائت سوره فتح برای موفقیت سربازان تورک دعا کردنداخبار مربوطه