اردوغان به کشور بازگشت

رئیس جمهورتورکیه که جهت شرکت در دومین نشست شورای عالی همکاری تورکیه-صربستان به این کشور سفر کرده بود وارد انقره شد

اردوغان به کشور بازگشت

رئیس جمهورتورکیه که جهت شرکت در دومین نشست شورای عالی همکاری تورکیه-صربستان به این کشور سفر کرده بود وارد انقره شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه که جهت شرکت در دومین نشست شورای عالی همکاری تورکیه-صربستان به این کشور سفر کرده بود وارد انقره شد

طیاره یی  "TC-TUR" که حامل اردوغان و هیأت همراهش بود درساعت 21:50 درمیدان هوایی ایسن بوغای انقره بر زمین نشست

اردوغان در میدان هوایی از سوی فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، سلیمان سویلو وزیرداخله، واصب شاهین شهردارانقره و ثروت ییلماز رئیس عمومی پولیس امنیت انقره مورد استقبال قرار گرفت

اردوغان به همراه همسرش امینه اردوغان، برات آلبایراق وزیرخزانه داری و امورمالی، خلوصی آقار وزیر دفاع ملی، بکیرپاکدمیرلی وزیر زراعت و جنگلداری، جاهد تورخان وزیر ترانسپورت و زیربناها، فخرالدین آلتون رئیس دفتر ارتباطاتی ریاست جمهوری و ابراهیم قالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تورکیه وارد انقره شداخبار مربوطه