دو رقیب اصلی انتخابات استانبول آرای خود را به صندوق انداختند

بنعلی یلدریم، نامزدحزب عدالت وتوسعه وکاندیدای ائتلاف جمهورواکرم امام‌اوغلو، ازحزب جمهوری خلق وکاندیدای ائتلاف ملت جهت شرکت درانتخابات شهرداری استانبول آرای خودرابه صندوق انداختند

دو رقیب اصلی انتخابات استانبول آرای خود را به صندوق انداختند

بنعلی یلدریم، نامزدحزب عدالت وتوسعه وکاندیدای ائتلاف جمهورواکرم امام‌اوغلو، ازحزب جمهوری خلق وکاندیدای ائتلاف ملت جهت شرکت درانتخابات شهرداری استانبول آرای خودرابه صندوق انداختند.

بنعلی یلدریم، نامزد حزب عدالت و توسعه و کاندیدای ائتلاف جمهوروهمسرش سمیحه جهت شرکت در انتخابات شهرداری استانبول آرای خود را به صندوق شماره 1049 درمکتب جمیل مریچ منطقه توزلای استانبول انداختند.

اکرم امام‌اوغلو، ازحزب جمهوری خلق وکاندیدای ائتلاف ملت درشهرداری استانبول نیزبه اتفاق همسرش دیلک وپسرش سلیم جهت شرکت درانتخابات شهرداری استانبول آرای خود رادرصندوق شماره 1382  در مکتب خالدون تانر منطقه بیلیک دوزوی استانبول انداختند.

گفتنی است مردم استانبول امروز راس ساعت 8:00 صبح برای انتخاب شهردار این بزرگ شهر تورکیه به پای صندوق های رای رفتند.

نامزدهای اصلی این انتخابات بنعلی ییلدریم، از حزب عدالت و توسعه و کاندیدای ائتلاف جمهور و اکرم امام‌اوغلو، از حزب جمهوری خواه خلق و کاندیدای ائتلاف ملت هستند.

"نجدت گوکچنار"، از حزب سعادت و "مصطفی ایلکر یوجل" از حزب وطن نیز دو نامزد دیگر انتخابات شهرداری استانبول هستند.اخبار مربوطه