در جریان حملات تروریستها در حکاری دو کارگربه شهادت رسید

شهرداری حکاری بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

در جریان حملات تروریستها در حکاری دو کارگربه شهادت رسید

در حمله ترتیب یافته از سوی تروریستهای " پ ک ک " به کارگرانی که در امور ساخت راه در منطقه حقاری تورکیه مشغول بکار بودند، دو کارگربه شهادت رسید

در بیانیه صادره از سوی شهرداری حقاری اعلام گردید : کارگرانی که در امور ساخت قبرستانی در اولوسوالی یوکسک اوا مشغول به کار بودند ، از سوی تروریستهای " پ ک ک " مورد حمله قرار گرفتند

در این بیانیه گفته شد که در حمله ترتیب یافته دو کارگر به شهادت رسیده استاخبار مربوطه