اردوغان به اهمیت طرح اصلاحاتی درعرصه قضایی تاکید کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه درمرکزفرهنگی وکنگره مجتمع ریاست جمهوری سخنرانی مهمی ایراد کرد

1211873
اردوغان به اهمیت طرح اصلاحاتی درعرصه قضایی تاکید کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه درمرکزفرهنگی وکنگره مجتمع ریاست جمهوری سخنرانی مهمی ایراد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در برنامه استراتژی اصلاحات قضایی در مرکز فرهنگی وکنگره مجتمع ریاست جمهوری دربیش تیپه اعلام داشت: تورکیه با طرح اصلاحاتی در عرصه قضایی پایبندی خود به روند عضویت کامل در اتحادیه اروپا را ثابت کرده است.

اردوغان سخنان خودرا چنین ادامهداد: درطرح استراتژی اصلاحات درعرصه قضایی دوپس منظر اساسی، 9 برنامه اجرایی مورد نظر، 63 هدف و256 نوع فعالیت جداگانه پیش بینی شده است.

وی درادامه افزود: اتمام ونتیجه گیری فوری ازروند مذاکرات اتحادیه اروپا که ازسال 2005 بدین طرف ادامه دارد، به اندازه ما برای اروپا نیزحائزاهمیت است. ما بااین طرح اصلاحاتی پایبندی خود به روند عضویت کامل دراتحادیه اروپا رادر میان گذاشتیم. با این سند در عین حال به لزوم تقویت و تحکیم آزادی بیان و ترویج و توسعه بخشی به آن و نیز برخوردهای جدید با این لازمه را بوضوح در حال اجرا هستیم. گام های جدیدی در زمینه استفاده در مقیاس منطقی ازتدابیرمربوط به بازداشت ها بر میداریم.

رئیس جمهورتورکیه اعلام کرد: با اجرای این طرح محاکم قضایی ویژه ای برای رسیدگی موثر و سریع تردردعاوی مربوط به عرصه های زیست محیطی، عمران و بازسازی و انرژی تشکیل میدهیم. علاوتا مدت تحصیل در دانشکده های حقوق نیز از 4 سال به 5 سال افزایش داده خواهد شد.اخبار مربوطه