کشتی های جنگی تورک به نماییش همگانی باز شدند

کشتی های جنگی ییلدیریم، گوکچه آدا، پویراز، ملتم و ادرمیت در چهارچوب رزمایش " گرگ دریا " در اولوسوالی مرمریس ولایت موغلا به نماییش همگانی باز شدند

کشتی های جنگی تورک به نماییش همگانی باز شدند

کشتی های جنگی ییلدیریم، گوکچه آدا، پویراز، ملتم و ادرمیت در چهارچوب رزمایش " گرگ دریا " در اولوسوالی مرمریس ولایت موغلا به نماییش همگانی باز شدند

در چهارچوب رزمایش " گرگ دریا " در اولوسوالی مرمریس ولایت موغلا کشتی های جنگی ییلدیریم، گوکچه آدا، پویراز، ملتم و ادرمیت برای بازدید عموم باز شدند.

بازدیدکنندگان کشتی های جنگی متعلق به نیروی های بحری تورکیه که در بندر کروز پورت مرمریس و خلیج مرمریس لنگر انداخته اند، از سوی پرسونل  موظف اطلاعات لازمه را کسب میکنند.

بازدیدکنندگان یکجا با امکانات و قابلیتهای کشتیها، در رابطه با بخشهای در معرض دید نیز اطلاعاتی بدست می آورند.

کشتیها تا روز پنجشنبه 23 ماه می از میهمانان خود میزبانی خواهند کرد.اخبار مربوطه