اقدام تروریستی خائنانه علیه مجلس ملی کبیر تورکیه

اقدام تروریستی علیه مجلس ملی کبیر تورکیه خنثی گردید

fahrettin altun.jpg
اقدام تروریستی علیه مجلس ملی کبیر تورکیه خنثی گردید
اقدام تروریستی علیه مجلس ملی کبیر تورکیه خنثی گردید

 

اقدام تروریستی خائنانه علیه مجلس ملی کبیر تورکیه

 

دو تن بعد از داخل شدن به سالون مراجعین مجلس ملی کبیر تورکیه درصدد به گروگان گرفتن پرسونل مجلس برآمدند.

مامورین امنیتی با مداخله در حادثه، افراد مذکور را که ارتباطشان با سازمان تروریستیDHKP-C تثبیت گردید، قبل از اینکه وارد عمل شده بتوانند، دستگیر کردند.

مامورین امنیتی از نزد مظنونین جعبه های کوچک شبیه به سیستم بمب همراه را نیز بدست اورده ضبط کردند.

مظنونین از جمله کسانی اند که بجرم انجام اقدامات تروریستی متعدد تحت تعقیب بودند.

فخرالدین آلتون وزیر ارتباطات و اطلاعات ریاست جمهوری تورکیه، در پیامی از حساب تویتر خویش به نشر رسانید چنین گفت: "این حمله تروریستی عملی است که مستقیما اراده مردم را مورد هدف قرار داده است."

 اخبار مربوطه