میدان هوایی بین المللی صبیحه گوکچن استانبول، درردیف بیست ونهمین بهترین میدانهای هوایی جهان

در چهارچوب این نظرسنجی، میدان هوایی بین المللی حامد دوحه در ردیف اول، میدان هوایی بین المللی توکیو در ردیف دوم و میدان هوایی بین المللی آتن یونان در ردیف سوم جای گرفتند

میدان هوایی بین المللی صبیحه گوکچن استانبول، درردیف بیست ونهمین بهترین میدانهای هوایی جهان

میدان هوایی بین المللی صبیحه گوکچن استانبول، درردیف بیست ونهمین بهترین میدان هوایی جهان قرارگرفت.

سایت اینترنتی هوانوردی "airhelp.com" برای مشخص کردن بهترین میدانهای هوایی جهان، یک نظرسنجی زیر عنوان "ردیف بندی جهانی میدانهای هوایی" تهیه کرده و در نتیجه آن، میدان هوایی بین المللی صبیحه گوکچن استانبول درردیف بیست و نهم بهترین میدانهای هوایی بین المللی قرارگرفت.

براساس بیانیه کتبی از airhelp.com، در چهارچوب برنامه Airhelp Score 2019، بیش از40 هزار مسافرازبیش از 40 کشور جهان، در نظرسنجی شرکت کرده و بهترین میدانهای هوایی جهان را انتخاب نمودند.

در این لیست 133 میدان هوایی بسیارمشهورکه بیشتر از همه مورداستفاده قرارمیگیرند، وجود داشت که درمیان آنها، میدان هوایی صبیحه گوکچن، از 10 امتیاز، 7.93 امتیاز دریافت کرد.

دراین نظرسنجی به صبیحه گوکچن درمورد پرواز به موقع از میدان هوایی، 7.8 امتیاز، درمورد کیفیت سرویس داخلی ترمینال، 8.3 و در رابطه با کیفیت بخش خورد وخوراک، 8.1 امتیاز داده شد.

در چهارچوب این نظرسنجی، میدان هوایی بین المللی حامد دوحه در ردیف اول، میدان هوایی بین المللی توکیو در ردیف دوم و میدان هوایی بین المللی آتن یونان در ردیف سوم جای گرفتند.اخبار مربوطه