دیدارهای ثمربخش نورالدین جانیقلی در بوسنیا هرزه گوینا

دیدار وزرای دفاع تورکیه و بوسنیا هرزه گوینا بطوربسته بر روی مطبوعات انجام گرفت

دیدارهای ثمربخش نورالدین جانیقلی در بوسنیا هرزه گوینا

نورالدین جانیقلی وزیر دفاع ملی تورکیه که برای دیداررسمی به سرای بوسنا پایتخت جمهوری بوسنیا هرزه گوینا سفرکرده است، دراولین مرحله از دیدارهای خود دراین شهرازمقر شهدای کواچی دیدن کرد.

نورالدین جانیقلی اعلام کرد مابین تورکیه و بوسنیا هرزه گوینا در زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاری ها درعرصه دفاعی توافق حاصل شده است.

جانیقلی به آرامگاه سربازان گمنام درسرای بوسنا حمیل گل نهاده ومقبره علیا عزت بگوویچ اولین رئیس جمهورمستقل بوسنیا هرزگوینا را زیارت کرد.

در پی دیدارهای وزرای دفاع دو کشور که بطور بسته بر روی مطبوعات انجام گرفت ، طی یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با تاکید به وجود پیوندهای تاریخی بین دو کشوربه اهمیت موقعیت استراتژیکی بوسنیا هرزگوینا از نظر شبه جزیره بالکان تاکید گردید.

نورالدین جانیقلی ضمن اشاره به اینکه بدون وجود ثبات واستقرار در بوسنیا هرزگوینا نمیتوان از ثبات واستقراردرشبه جزیره بالکان وبدون وجود ثبات واستقرار درشبه جزیره بالکان نمیتوان ازثبات واستقرار دراروپا و جهان سخن گفت به اهمیت تامین این عوامل مهم و حیانی دردینامیک ها و تعادل های داخلی کشورتاکید کرد.

وزیردفاع ملی تورکیه ضمن اشاره به اینکه روابط تورکیه و بوسنیا هرزگوینا با اتکا به اصل برادری و صمیمت به پیش برده میشود اعلام کرد: ما درهر پلاتفرمی هر نوع حمایت لازمه و قوی برای یکپارچگی بوسنیا هرزگوینا با تمامی نهادهای اتحادیه اروپا از جمله پیمان دفاعی ناتو را بعمل آورده و به پیروی از این موضع ادامه خواهیم داد. اطمینان داریم که بوسنیا هرزگوینا در کوتاهترین مدت ممکنه به عضویت ناتو اتحادیه اروپا پذیرفته خواهد شد.

نورالدین جانیکلی با تاکید به اینکه مذاکراتش با وزیردفاع بوسنیا هرزگوینا درجوی مثبت و سازنده سپری شده است گفت: در زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاری ها بین دوکشوردرعرصه دفاعی تفاهم حاصل کردیم.اخبار مربوطه