بزرگترین کشتی لوله گذار جهان وارد آبهای تورکیه شد

بزرگترین کشتی لوله گذار جهان در حال عبور ازاز تنگه استانبول باسفور میباشد

بزرگترین کشتی لوله گذار جهان وارد آبهای تورکیه شد

انتظار می رود عبور بزرگترین کشتی لوله گذار جهان از تنگه استانبول 6 ساعت طول بکشد.

کشتی پیونیرینگ اسپریت که برای سومین بار به تنگه استانبول می آید، 382 متر طول و 124 متر عرض دارد.

کشتی مذکور در ساعات 7 و نیم بوقت تورکیه از بحیره مرمره وارد تنگه استانبول شد.

تنگه استانبول بدلیل عبور این کشتی، بطور دو طرفه بر روی عبورهای ترانزیت بسته شد.

کشتی پیونیرینگ اسپریت در فعالیتهای لوله گذاری پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان تورک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در چهارچوب این پروژه ذخایر گاز طبیعی روسیه در بحیره سیاه بطور مستقیم به شبکه توزیع گاز طبیعی تورکیه وصل شده و برای تورکیه، اروپای جنوبی و جنوبشرقی یک منبع انرژی امن تامین خواهد شد.

این کشتی روزانه بطور اوسط 4 کیلومتر در بستر بحر در عمق 2 هزار و 200 متری لوله گذاری خواهد کرد.اخبار مربوطه