صحبت تیلفونی روسای لوی درستیزوالی های نیروهای مسلح ترکیه و ایران

جنرال خلوصی آقار رئیس لوی درستیزوالی اردوی ترکیه با سرلشکر محمد باقری رئیس لوی درستیزوالی نیروهای مسلح ایران صحبت تیلفونی انجام دادند

893871
صحبت تیلفونی روسای لوی درستیزوالی های نیروهای مسلح ترکیه و ایران

جنرال خلوصی آقار رئیس لوی درستیزوالی اردوی ترکیه با سرلشکر محمد باقری رئیس لوی درستیزوالی نیروهای مسلح ایران صحبت تیلفونی انجام دادند.

رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی ترکیه با انتشار بیانیه ای درویب ‌سایت رسمی خود اعلام داشت: جنرال خلوصی آقار رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی کشور با سرلشکر محمد باقری  رئیس لوی درستیزوالی عمومی نیروهای مسلح ایران گفت‌وگوی تیلفونی انجام داده اند.

طرفین در این دیدار درباره مشکلات امنیتی در سوریه و همکاری در زمینه مبارزه با گروه‌های تروریستی به تبادل نظر پرداختند.اخبار مربوطه