امضای پروتوکول همکاری بین شهرداری های ترکیه و آذربایجان

هدف از امضای این پروتوکول تبادل تجربیات بین شهرداری های دو کشور می باشد

844208
امضای پروتوکول همکاری بین شهرداری های ترکیه و آذربایجان

هدف از امضای این پروتوکول تبادل تجربیات بین شهرداری های دو کشور می باشد

همکاری بین شهرداری های ترکیه و آذربایجان در حال افزایش است.

13 شهرداروابسته به اتحادیه شهرداریهای چقوراووادرآذربایجان دیدارهایی رابعمل آوردند.

این شهرداران با نمایندگان اتحادیه شهرداران آذربایجان دیدار و گفتگو کردند.

درپایان این دیدارها، میان اتحادیه شهردارهای چقوراووا واتحادیه شهرداران  آذربایجان  پروتوکول همکاری به امضا رسید.

هدف از امضای این پروتوکول تبادل تجربیات بین شهرداری های دو کشور می باشد.اخبار مربوطه