سفررئیس لوی درستیز والی نیروهای مسلح پاکستان در ترکیه

سترجنرال زبیر محمود حیات لوی درستیزوال نیروهای مسلح پاکستان از ترکیه دیدار رسمی بعمل می آورد

739013
سفررئیس لوی درستیز والی نیروهای مسلح پاکستان در ترکیه

سترجنرال زبیر محمود حیات رئیس لوی درستیزوالی نیروهای مسلح پاکستان از ترکیه دیدار رسمی بعمل می آورد.

رئیس قوماندان عمومی نیروهای مسلح پاکستان درقرارگاه لوی درستیزوالی مشترک اردوی ترکیه ازسوی سترجنرال خلوصی آقاررئیس لوی درستیز والی نیروهای مسلح ترکیه با مراسم نظامی مورداستقبال قرارگرفت.

بعد از انجام مراسم رسمی روسای لوی درستیزوالی عمومی اردوی دو کشورترکیه وپاکستان به مذاکرات آغاز کردند.

سترجنرال زبیرمحمود حیات وهیت همراه وی سپس با دریادار بولنت بوستان اوغلو قوماندان نیروی بحری ترکیه  درمقر این قوماندانی دیدارومذاکره کردند.اخبار مربوطه