وزیر امور خارجه استرالیا: باید همکاری نزدیکی با ترکیه برقرار کرد

وزیر امور خارجه استرالیا، به اهمیت ترکیه در حل بحران مهاجران، اشاره کرد

410960
وزیر امور خارجه استرالیا: باید همکاری نزدیکی با ترکیه برقرار کرد

وزیر امور خارجه استرالیا: باید همکاری نزدیکی با ترکیه برقرار کرد
وزیر امور خارجه استرالیا، به اهمیت ترکیه در حل بحران مهاجران، اشاره کرد
سبستیان کورز وزیرامورخارجه استرالیا، ابرازداشت که دررابطه با بحران مهاجران، باید همکاری نزدیکی با ترکیه برقرارکرد.
کورزدررابطه بابحران مهاجران، توضیحات قابل توجهی به روزنامه "فرانکفورت آلگماین " در آلمان، ارائه نمود.
وی ضمن ابراز اینکه "ترکیه صاحب قدرتی است که میتواند انسانهایی را که به سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت میکنند، متوقف سازد"، به اهمیت همکاری با ترکیه اشاره کرد.
کورز، ضن اشاره به اینکه این موضوع فراتر از کمکهای مالی میباشد، آزادی ویزای انقره و تقاضای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را نیز خاطرنشان ساخت.


برچسب ها:

اخبار مربوطه