آرشیف ترکیه بروی محققین باز می گردد

آرشیف وزارت امور خارجه ترکیه در سال ۲۰۱۵ به روی محققین باز خواهد شد

آرشیف ترکیه بروی محققین باز می گردد

آرشیف وزارت امور خارجه ترکیه به روی محققین داخلی و خارجی باز می شود
آرشیف وزارت امور خارجه ترکیه در سال ۲۰۱۵ به روی محققین باز خواهد شد.
فعالیت ها برای آماده سازی آرشیف وزارت امور خارجه ترکیه از سال ۱۹۱۹ تاکنون که شامل ۶۵ میلیون سند و مدرک است، با تمام سرعت ادامه دارد.
وزارت امور خارجه ترکیه آماده باز کردن درب های آرشیف به روی محققین داخلی و خارجی اعتبار از سال ۲۰۱۵ می شود.
اسناد موجود در آرشیف به طور دیجیتال تهیه می شوند.
در طول این روند ۲۴۰ هزار سند در کامپیوتر تهیه شده و تا اواخر سال ۲۰۱۵ ۲۵ میلیون مدرک به طور دیجیتال درخواهد امد.
برای حذف این اسناد محرم یک کمیسیون به فعالیت ادامه می دهند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه