کرونا ویروس جهانی متشکل از کشورهای خود کفا بوجود خواهد ویرد

پرفیسور رنگین آق رئیس هیئت علمی رشته علوم اقتصادی و مدیریت دانشگاه قیریق قلعه تورکیه اعلام کرد: ویروس کرونا باعث بوجود آمدن یک جهان متشکل از کشورهای خودکفا خواهد شد

1395783
کرونا ویروس جهانی متشکل از کشورهای خود کفا بوجود خواهد ویرد

پرفیسور رنگین آق رئیس هیئت علمی رشته علوم اقتصادی و مدیریت دانشگاه قیریق قلعه تورکیه اعلام کرد: ویروس کرونا باعث بوجود آمدن یک جهان متشکل از کشورهای خودکفا خواهد شد

وی ضمن اشاره به اینکه جهانی شدن موجب وابستگی کامل کشورهای جهان به یکدیگر شده و در نتیجه آن نیزبروز بحرانی دریک کشوربراحتی به کشوردیگر سرایت میکند خاطر نشان ساخت: این وضعیت باعث شده است که در طول چند هفته اخیر کشورهای جهان با شیوع مرض های واگیر مواجه شوند.

پرفسور دکتر رنگین آق تاکید کرد: ویروس کرونا که تمامی جهان را تحت تاثیر قرارداده، تعادل طلب و عرضه را بر هم زده و عرضه را در قبال تحولات غیر مترقبه در وضعیت بی دفاعی قرار داده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ایتالیا و اسپانیا دو کشورعضو اتحادیه اروپا به حال خود رها شدند چنین گفت: این ویروس که در شرایطی بدورازیکپارچگی جهانی شیوع یافته و تدابیرلازمه ازسوی کشورها به موقع اتخاذ نشده ، موجب گردید تا کشورها با این معضله به تنهایی مبارزه کنند و در نتیجه نیز به تنهایی سوق یافتند. حال آنه هرکشوری باید این روند را بعنوان انگیزه ایی برای تقویت قدرت و نشانه بیداری و هوشیاری مشاهده کنند.

پرفسوررنگین آق تاکید نمود: کرونا ویروس به کشورها این پیام را میدهد که بجای وابستگی به خارج در عرصه آموزش ، صحت عامه و روند تولید باید بصورت کشورهای خودکفا در آمده و به فعالیت های توسعه و تحقیق در همه زمینه ها اهمیت بدهیم.اخبار مربوطه