اردوغان از مریضان سرطانی اهل غزه‌ در انقره عیادت کرد

رئیس جمهور تورکیه از مریضان سرطانی که از غزه جهت معالجه به انقره انتقال یافتند در شفاخانه ای بیلکنت عیادت کرد

2065622
اردوغان از مریضان سرطانی اهل غزه‌ در انقره عیادت کرد

رئیس جمهور تورکیه از مریضان سرطانی که از غزه جهت معالجه به انقره انتقال یافتند در شفاخانه ای بیلکنت عیادت کرد.

فخرالدین کوجا، وزیر صحت عامه تورکیه و پروفیسور ارجان یئنی، رئیس شفاخانه ایی بیلکنت حین عیادت در کنار اردوغان بودند.

رئیس جمهور اردوغان تک تک با تمام مریضان گفت‌وگو کرده و برای آنها آروزی سلامتی کرد.اخبار مربوطه