ابراز امتنان نخست وزیر لبنان از تورکیه

نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان از حمایت تورکیه از کشورش در همه زمینه ها تشکر کرد

1848407
ابراز امتنان نخست وزیر لبنان از تورکیه

نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان از حمایت تورکیه از کشورش در همه زمینه ها تشکر کرد.

براساس بیانیه مکتوب دفتر نخست وزیری، میقاتی رئیس کمیته صحی، خانواده، کارواموراجتماعی مجلس ملی بزرگ تورکیه (TBMM)، رجب آقداغ را درمحل اقامت خود پذیرفت.

خاطرنشان شد میقاتی وآقداغ درخصوص همکاری های صحی دوکشوروتوسعه روابط در این راستا گفتگو کردند.

دراین بیانیه آمده است که نخست وزیرتورکیه ازحمایت های تورکیه ازکشورش درهمه زمینه ها تشکر کرده است.

فیرازابیض وزیرصحت عامه ای لبنان وعلی باریش اولوسوی سفیر تورکیه در بیروت نیز در نشست میقاتی و آقداغ حضور داشتند.

رجب آقداغ در 24 جون برای شرکت در کنفرانسی با موضوع "به سوی یک سیستم صحی پایدار در لبنان" به پایتخت لبنان، بیروت رفت.اخبار مربوطه