نظامیان اسرائیل خانه یک فلسطینی را تخریب کرد

این مطلب را خبرگزاری رسمی فلسطین اظهار داشت

1825807
نظامیان اسرائیل خانه یک فلسطینی را تخریب کرد

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، نظامیان اسرائیل خانه یک فلسطینی را در غرب بیت لحم کرانه باختری اشغالی ویران کردند.

بر این اساس، نظامیان اسرائیل ادعا کردند که این خانه‌ها به صورت غیرمجاز ساخته شده و در منطقه «ج» قرار دارد.

باید گفت نظامیان اسرائیل منازل واقع در منطقه "ج" در کرانه باختری را به بهانه "ساخت و ساز بدون مجوز" تخریب می کنند.

براساس پیمان «اسلو دو» که در سال 1995 میان حکومت فلسطین و اسرائیل به امضا رسید، کرانه باختری به سه منطقه؛ «الف»، «ب» و «ج» تقسیم شد. منطقه «الف» شامل 18 درصد کرانه باختری و از لحاظ امنیتی و اداری تحت اداره حکومت فلسطین است.
منطقه «ب»21 درصد کرانه باختری است که مدیریت غیرنظامی آن با حکومت فلسطین و مدیریت امنیتی آن با اسرائیل است، اما منطقه «ج» 61 درصد کرانه باختری را شامل می شود که کاملا در اختیاراسرائیل است.اخبار مربوطه