توضیحات دررابطه به میدان هوایی کابل ازوزیرچاووش اوغلو: «کارشناسان ما امشب به دوحه میروند»

در صورت مطابقت با شرایط پیشنهادی مان به توافق برسیم یکاجا همکاران قطری مان آغاز بکار خواهیم کر

1750116
توضیحات دررابطه به میدان هوایی کابل ازوزیرچاووش اوغلو: «کارشناسان ما امشب به دوحه میروند»

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه در مورد بهره برداری از میدان هوایی بین المللی کابل گفت: «کارشناسان ما عصر امروز به دوحه می روند، در صورت مهیا بودن شرایط می توانیم با قطر آن را به شکل مشترک اداره کنیم.»

قسمیکه میدانید یکه از شرکتهای تورکیه یکجابا یک شرکت قطری در جهت بازسازی و فعالتهای مشترک مجدد نه تنها کابل بلکه در مجموع پنج در بند ازمیدانهای هوایی واقع در ولایات محتلف افغانستان باهم پای یک مطابقت امضا کردند.

در این چارچوب به دولت موقت طالبان در افغانستان پیشنهادهای مشترکی خواهیم داشت و بدین مناسبت همکاران مان امشب به دوحه خواهند رفت واز آنجه یکجا با شرکای قطری خود به گمان غالب در روز چهارشنبه به کابل خواهد رفت.

در آنجا یکجا هم روی این موضوع به بحث و مذاکره خواهند پرداخت و در صورت مطابقت با شرایط پیشنهادی مان به توافق برسیم یکاجا همکاران قطری مان آغاز بکار خواهیم کرد.

طبعا در غیر آن صورت نیز اصراری برای انجام حتمی اینکاروجود ندارد وازانجام اینکار منصرف خواهیم شد.

 همچنان مفکوره بازدید از کابل از جانب وزارای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هنوز هم در آجند قرار دارد.اخبار مربوطه