نشست فوق‌العاده کشورهای گروه G-20 با موضوع افغانستان برگزار شد

نخست‌وزیرایتالیادرنشست فوق‌العاده کشورهای گروه G-20 گفت این اولین پاسخ چندجانبه به بحران افغانستان بود.

1718978
نشست فوق‌العاده کشورهای گروه G-20 با موضوع افغانستان برگزار شد

نخست‌وزیرایتالیادرنشست فوق‌العاده کشورهای گروه G-20 گفت این اولین پاسخ چندجانبه به بحران افغانستان بود.

ماریودراگی، نخست‌وزیرایتالیا طی نشست خبری پس ازنشست فوق‌العاده گروه-20 که با موضوع بررسی تحولات افغانستان در روم برگزار شد، گفت این اولین پاسخ چندجانبه به بحران افغانستان بود و سازمان ملل در مدیریت بحران انسانی در افغانستان بازیگر اصلی خواهد بود.

دراگی همچنین درباره این نشست که به صورت مجازی برگزار شد و در آن مقابله با بحران انسانی در افغانستان، مبارزه با تروریسم، حق آزادی حرکت در داخل این کشور و باز نگه داشتن مرزها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: این اولین پاسخ چندجانبه به بحران افغانستان بود، چندجانبه گرایی در حال بازگشت است.

نخست‌وزیرایتالیاباتاکیدبراینکه نمایندگان سازمان ملل متحدوسازمان‌های بین المللی دراین نشست به فاجعه انسانی اشاره کرده‌اندگفت: آگاهی گسترده‌ای درمورداینکه وضعیت اضطراری فزاینده بشردوستانه درافغانستان چقدرجدی است، وجوددارد. نمایندگان نحوه تسریع اوضاع با نزدیک شدن زمستان رابیان کردند.

دراگی با بیان اینکه تمایل زیادی و اتفاق نظر برای اینکه سازمان ملل جهت رسیدگی به وضعیت اضطراری انسانی در افغانستان رسیدگی کند، وجود دارد، تصریح کرد: سازمان ملل بازیگر اصلی در پاسخ به این بحران انسانی خواهد بود.

او همچنین با اشاره به اینکه برقراری تماس با طالبان به معنای به رسمیت شناخته شدن آن نیست اظهار داشت: هنگام مواجهه با بحران انسانی، برقراری تماس با طالبان ضروری خواهد بود. اما این به معنای به رسمیت شناختن آنها نیست.اخبار مربوطه