مصطفی شنتوپ عازم کویت گردید

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در کویت دیدارهای رسمی بعمل خواهد آورد

1673870
مصطفی شنتوپ عازم کویت گردید

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در کویت دیدارهای رسمی بعمل خواهد آورد

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه بمنظور انجام دیدارهای رسمی عازم کویت شد.

مصطفی شنتوپ در کاخ بیان نخست با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت و سپس شیخ صاح الخالد الحمد الصابح نخست وزیر اینکشور این‌کشور دیدار خواهد کرد.

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه و هیت همراه ایشان سپس در مجلس ملی کویت بامرزوق علی الغنیم " Marzuk Ali Al-Ganim " رئیس مجلس مذاکراتی انجام خواهد‌داد.

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه بعداز ختم دیدار و مذاکره با وزیر مشاور مسئول از امور کابینه و وزیر امور خارجه کویت فردا به کشور مراجعت خواهد کرد.  اخبار مربوطه