گزارش سازمان ملل درمورد جنایات مزدوران روس در جمهوری آفریقای مرکزی

بازرسان سازمان ملل گزارش دادند که مزدوران روسی مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی، در چندین جنایت از جمله قتل عام غیرنظامیان دست داشته اند

1666051
گزارش سازمان ملل درمورد جنایات مزدوران روس در جمهوری آفریقای مرکزی

بازرسان سازمان ملل گزارش دادند که مزدوران روسی مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی، در چندین جنایت از جمله قتل عام غیرنظامیان دست داشته اند.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا که این گزارش سازمان ملل که به دست نشررسانیده است، شامل یافته هایی است که نشان میدهد سربازان روسی منصوب به "مشاوران غیرمسلح" درجمهوری آفریقای مرکزی غیرنظامیان را کشته، خانه های آنها راغارت کرده ونمازگزاران را در یک مسجد طی یک عملیات بزرگ نظامی در اوایل سال قتل عام کرده اند.

براساس این گزارش سربازان روسی جنگ داخلی را که از مدت 10 سال بدینطرف در این کشورآفریقایی جریان دارد، رهبری میکنند وتأکید شد که آنها با مقامات اینکشورکه دارای ذخایربزرگ الماس است، روابط تجاری را توسعه داده و در مبارزه با گروههای مخالف، متوسل به زورشده، آنها را کشته و موارد بسیاری از نقض حقوق منجمله اشغال مکاتب را انجام میدهند.

جمهوری آفریقای مرکزی در سال 2017 کنترل تجارت الماس را از دست شورشیان گرفته، برای پایان دادن به درگیری هایی که از سال 2012 منجر به مرگز هزاران تن و آوارگی بیش از یک میلیون انسان شده است، از روسیه کمک خواسته بود.

روسیه برای آموزش اردوی جمهوری آفریقای مرکزی که از سال 2013 تحت تحریم تسلیحاتی قرار دارد، پیشنهاد کرده بود که "مربیان نظامی غیرمسلح" را با تأیید سازمان ملل به این کشور بفرستد.اخبار مربوطه