منشی عمومی شورای پناهجویان ناروی از تورکیه تقدیربعمل آورد

ایگلندخطاب به رهبران اروپایی گفت: مشاهده کنید که تورکیه، لبنان، اردن و لیبریا چگونه مرزهایشان را به روی غیرنظامیانی که بی سر پناه، باز میکنند

1522978
منشی عمومی شورای پناهجویان ناروی از تورکیه تقدیربعمل آورد

ایگلندخطاب به رهبران اروپایی گفت: مشاهده کنید که تورکیه، لبنان، اردن و لیبریا چگونه مرزهایشان را به روی غیرنظامیانی که بی سر پناه، باز میکنند

ژان ایگلند مشاور ویژه سابق سوریه در سازمان ملل متحد و منشی عمومی شورای پناهجویان ناروی، اظهار داشت: "رهبران اروپایی، مشاهده کنند که تورکیه، لبنان، اردن و لیبریا چگونه مرزهایشان را به روی غیرنظامیانی که بی سر پناه اند، باز میکنند."

ایگلند ابراز داشت که تورکیه، لبنان، اردن و لیبریا مرزهایشان را به روی غیرنظامیانی که بی سر پناه اند،  باز میکنند و این نیز باید نمونه و الگویی برای رهبران اروپایی باشد.

اواز طریق حساب توییترخویش موضع کشورهای غربی علیه پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد.

ژان ایگلند با خطاب به رهبران اروپایی گفت: "رهبران اروپایی، مشاهده کنید که تورکیه، لبنان، اردن و لیبریا چگونه مرزهایشان را به روی غیرنظامیانی که بی سر پناه اند، باز میکنند. کشورهای اروپایی که دارای منابع امنیتی برای پناهندگان و پناهجویان هستند، نباید بارشان را بر دوش دیگران بیندازند."

لازم به ذکر است طی گزارشی که از سوی شورای پناهجویان ناروی، که ایگلند منشی عمومی آن میباشد، منتشر شده است، گفته شد: "تورکیه طی 10 سال اخیر در مقایسه با دیگر کشورها، بیشترین تعداد پناهجویان را تحت حمایت خود گرفته است."اخبار مربوطه