تصویب و انتشارامضای تفاهم نامه تورکیه - لیبیا

تصویب تفاهم نامه ای بین دولتهای تورکیه و لیبیا در جریده رسمی منتشر شد

1490883
تصویب و انتشارامضای تفاهم نامه تورکیه - لیبیا

تصویب تفاهم نامه ای بین دولتهای تورکیه و لیبیا در جریده رسمی منتشر شد.

تفاهم نامه ای که درتاریخ 13 آگست در انقره امضا شده بود، " تفاهم نامه بین دولتهای جمهوری تورکیه و حکومت وفاق ملی لیبیا " از طریق جریده ای رسمی به نشر رسید.

بر این اساس ، دولت های دو کشور بر اهمیت ادامه کار با در نظر گرفتن تأثیرات مستقیم در اجرای پروژه های توسعوی در لیبیا در راستای ایجاد ثبات درکشوروتاسیس پایه های یک همکاری واقعی بین دو کشور، تأکید کردند.اخبار مربوطه