گفتگوی تیلفونی اردوغان با محمود عباس

رئیس جمهورتورکیه ازطریق تیلفون بامحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگو کرد

1421147
گفتگوی تیلفونی اردوغان با محمود عباس

رئیس جمهورتورکیه ازطریق تیلفون بامحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگو کرد.

اردوغان و عباس طی تماس تیلفونی روابط تورکیه - فلسطین و تحولات منطقوی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اردوغان در گفتگوی تیلفونی با عباس بر تداوم حمایت تورکیه از فلسطین در تمام زمینه‌ها تاکید کرد.اخبار مربوطه