دیدار وزیر دفاع ملی تورکیه با رئیس لوی درستیزوال عمومی اردوی اردن

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه، یوسف احمد الحنیطی، رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی اردن را به حضور پذیرفت

دیدار وزیر دفاع ملی تورکیه با رئیس لوی درستیزوال عمومی اردوی اردن

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه،  یوسف احمد الحنیطی، رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی اردن را به حضور پذیرفت

در بیانیه منتشره از سوی وزارت دفاع ملی آمده است، در جریان این دیدار که یشر گولر رئیس لوی درستیزوالی نیروهای مسلح تورکیه نیز در آن حضور داشت موضوعات دوجانبه، دفاع منطقه یی و امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.اخبار مربوطه