بمباران خاک فلسطین توسط طیاره های جنگی اسرائیل

این حمله مدت کوتاهی پس از بیانیه عصر دیروز اردوی اسرائیل مبنی بر پرتاب راکت از غزه به اسرائیل صورت گرفته است

1350160
بمباران خاک فلسطین توسط طیاره های جنگی اسرائیل

این حمله مدت کوتاهی پس از بیانیه عصر دیروز اردوی اسرائیل مبنی بر پرتاب راکت از غزه به اسرائیل صورت گرفته است

طیاره های جنگی اسرائیل یک پایگاه نظامی متعلق به واحد های عزالدین قسام در خان یونس و یک زمین زراعی در دیرالبلح واقع در بخشهای میانی غزه را بمباران کردند.

درنتیجه بمباران درخان یونس تاسیسات موجود دراطراف آسیب دید. وزارت صحت عامه فلسطین هنوز درمورد تلفات جانی احتمالی این حمله اطلاعاتی ارائه نکرده است.

این حمله مدت کوتاهی پس ازبیانیه عصر دیروز اردوی اسرائیل مبنی بر پرتاب راکت از غزه به اسرائیل صورت گرفته است.اخبار مربوطه