روزی که قاسم سلیمانی کشته شد، قرار بود در بغداد دیدار کنیم

عبدالمهدی طی سخنانی در مجلس عراق گفت، آن روز با قاسم سلیمانی برنامه دیدار داشتیم

1335371
روزی که قاسم سلیمانی کشته شد، قرار بود در بغداد دیدار کنیم

عبدالمهدی طی سخنانی در مجلس عراق گفت، آن روز با قاسم سلیمانی برنامه دیدار داشتیم

عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق اظهار داشت، روزی که جنرال قاسم سلیمانی کشته شد، قرار بود در بغداد دیدار کنیم

عادل عبدالمهدی از مجلس خواست تا در برابر موجودیت آمریکا در عراق موضعی تعیین کند

عبدالمهدی که به علت تظاهرات اعتراض آمیز استعفا داد، تا انتصاب شخص جدید به پست نخست وزیری عراق به انجام وظیفه ادامه خواهد داداخبار مربوطه