اعزام نیروهای اردوی ملی سوریه برای پشتیبانی از عملیات احتمالی نیروهای مسلح تورکیه

این كاروان به عنوان نیروهای کمکی برای واحدهای مستقر در شانلی اورفا واقع در مرز سوریه اعزام شده است

اعزام نیروهای اردوی ملی سوریه برای پشتیبانی از عملیات احتمالی نیروهای مسلح تورکیه

این كاروان به عنوان نیروهای کمکی برای واحدهای مستقر در شانلی اورفا واقع در مرز سوریه اعزام شده است

اردوی ملی سوریه که متشکل از مبارزان مخالف در سوریه است، برای پشتیبانی از عملیات احتمالی نیروهای مسلح تورکیه در شرق فرات، نیروی نظامی به شانلی اورفا اعزام کرد.

بس های حامل سربازان اردوی ملی سوریه و کامیون های حاوی مهمات، از کیلیس به سمت غازی آنتپ حرکت کردند.

اعلام گردید، این كاروان به عنوان نیروهای کمکی برای واحدهای مستقر در شانلی اورفا واقع در مرز سوریه اعزام شده است.اخبار مربوطه