اردوغان نقشه قابل لمسی را در جهت کمک به پناهجویان در نظر دارد

مصاحبه آندرژ بابیس نخست وزیر جمهوری چک با روزنامه آلمانی دی ولت

1275303
اردوغان نقشه قابل لمسی را در جهت کمک به پناهجویان در نظر دارد

مصاحبه آندرژ بابیس نخست وزیر جمهوری چک با روزنامه آلمانی دی ولت

آندرژ بابیس نخست وزیر جمهوری چک در مصاحبه با روزنامه آلمانی دی ولت اعلام کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه دررابطه بانحوه یاری به پناهجویان نقشه قابل لمس وروشنی درنظردارد.

بابیس ضمن اشاره به اینکه سیاستمداران دراروپا ازتوزیع پناهجویان بین کشورها با سهمیه بندی دفاع میکنند گفت: ما بوضوح تاکید کردیم که این غیر قابل قبول است.

نخست وزیرجمهورچک ضمن اشاره به اینکه در زمینه مهاجرت بی رویه با یکدیگرهمبستگی داشته و کمک مالی بعمل می آودیم تاکید کرد: مبارزه با قاچاق انسان باید دراین زمینه اولویت داشته باشد.

اوگفت برای اینکه انسانهاخانه وکاشانه خودراترک نکرده ودرکشورخودبمانند، هدف باید بازگشت پناهجویان به خانه وکاشانه شان باشد، این پروسه نه تنها شامل پناهجویان تورکیه بلکه پناهندگان اروپانیز بوده است.

برای تحقق این هدف باید قبل ازهر چیز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه صحبت کنیم. وی نقشه های ملموسی در زمینه نحوه یاری به پناهجویان دارد.

بابیس ضمن اشاره به اینکه کشورهای با نفوذ درمنطقه تحت تاثیرموج کوچ قرارنگرفتند گفت: ولی اروپا تحت تاثیر قرارگرفت و از این جهت نگران است.اخبار مربوطه