اردوغان هیئت عراقی را در انقره به حضور پذیرفت

رئیس جمهور تورکیه هیئت عراقی را که تماس هایی در انقره بعمل آوردند، به حضور پذیرفت

اردوغان هیئت عراقی را در انقره به حضور پذیرفت

رئیس جمهور تورکیه هیئت عراقی را که تماس هایی در انقره بعمل آوردند، به حضور پذیرفت

اردوغان وزیرامورخارجه، وزیردفاع ملی ورئیس سازمان اطلاعات ملی عراق را به حضورپذیرفت.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه دیروزهیئت عراقی راکه جهت انجام تماس هایی درانقره آمده اند را به حضور پذیرفت.

دراین دیدارکه درمجتمع ریاست جمهوری تورکیه انجام گرفت، مولودچاووش اوغلو وزیرامورخارجه، حلوصی اقاروزیردفاع ملی وحاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی تورکیه حضوریافتند.اخبار مربوطه