اعلامیه یی وزارت امورخارجه تورکیه دررابطه با فعالیتهای اکتشاف وحفاری کشتی یاووزدرمدیترانه شرقی

تورکیه اعلام داشته است که: فعالیتهای کشتی حفاری یاووزدرمدیترانه شرقی قانونی ومشروع میباشد

اعلامیه یی وزارت امورخارجه تورکیه دررابطه با فعالیتهای اکتشاف وحفاری کشتی یاووزدرمدیترانه شرقی
فعالیت های کشتی حفاری یاووز در مدیترانه شرقی قانونی و مشروع می باشد
فعالیت های کشتی حفاری یاووز در مدیترانه شرقی قانونی و مشروع می باشد

اعلامیه یی وزارت امورخارجه تورکیه دررابطه با فعالیتهای اکتشاف وحفاری کشتی یاووزدرمدیترانه شرقی

وزارت امور خارجه تورکیه در رابطه با فعالیت های اکتشاف و حفاری کشتی یاووز در مدیترانه شرقی بیانیه ایی صادر کرد.

وزارت امورخارجه تورکیه دررابطه با فعالیتهای اکتشاف وحفاری کشتی یاووزدرمدیترانه شرقی بیانیه ایی صادرکرد.

دراین بیانیه چنین گفته شد: تورکیه که ازحقوق فلات قاره ایی خود درمدیترانه شرقی حراست میکند، تازمانیکه طرف یونانی تبارقبرس، تورکهای قبرسی را درمنابع هایدروکاربن سهیم نساخته وحقوق آنهارا تحت تضمین قرارنداده است، به دفاع ازمنافع وحقوق طرف تورکهای قبرس درجزیره ادامه خواهدداد.

دردامه این بیانیه تاکیدگردید: تورکیه درعین حال کاملا ازاظهارات مقامات جمهوری تورک قبرس شمالی که به فعالیتهای مشروع وقانونی کشتی حفاری یاووزجوازفعالیت داده است، حمایت کامل بعمل میآورد.

در بیانیه وزارت امور خارجه تورکیه ضمن اشاره به اینکه اظهارات نیکوس دندیاس وزیرامورخارجه یونان پیرامون فعالیتهای حفاری کشتی یاووزتورکیه درمدیترانه شرقی که بشکلی مناسب باحقوق بین المللی پیشبرده میشود، مایه تعجب شده است اعلام گردید: صفت " طفل لجوج اروپا " دراصل عنوانی برازنده ومختص به یونان است. صفت طفلک شیطان وبلای سراروپا نیزشایسته حکومت بخش یونانی نشین قبرس است که عضواتحادیه اروپا بوده وازسالهابدینطرف است که یکجا با یونان مدیترانه شرقی را به بی ثباتی سوق میدهد. عضویت حکومت جامعه یونانی تبارقبرس دراتحادیه اروپاوتمثیل به اصطلاح همه یی جزیره قبرس بشکلی مغایرباحقوق بین المللی به این حکومت حق غصب حقوق ومنافع مشروع تورکهای قبرسی را نمیدهد.اخبار مربوطه