بازگشت دریانوردان تورک از لیبیا به کشور

6 شهروند تورکی که از سوی نیروهای خلیفه حفتر در لبیا دستگیر شده بودند، به کشور بازگشتند

5d2463b9c0b08.jpg

6  شهروند تورکی که از سوی نیروهای خلیفه حفتر در لبیا دستگیر شده بودند، به کشور بازگشتند.

اونور چاقیر، محمت ییلماز اوده باشی، ایوب ایرییلماز، نجم الدین دیمیرخان، ارن چاقیر و بیرول قوتلو از ترابلس پایتخت لیبیا با طیاره به استانبول آمدند.

دریانوردان درمیدان هوایی استانبول از سوی خانواده هایشان و مورات تامرنماینده استانبول در وزارت خارجه استقبال شدند.

دریانوردان ازطریق روزنامه نگاران، ازوزیرخارجه وسفیرتورکیه درلیبیا تشکر نمودند.

گفتنی است نیروهای خلیفه حفتر درلیبیا شهروندان ترک را روز 1 جولای آزاد کرده بودند.اخبار مربوطه