در نتیجه کودتای نظامی در سودان رئيس‌جمهور و وزیران سلب صلاحیت شدند

نظامیان سودانی با راه اندازی کودتای نظامی، سلب صلاحیت رئيس جمهور و اعضای کابینه حکومتش را اعلام کردند

در نتیجه کودتای نظامی در سودان رئيس‌جمهور و وزیران سلب صلاحیت شدند

به گزارش شبکه تلویزیونی لبنانی المعیادین، اردوی سودان تصمیم گرفته است که رئيس‌جمهور البشیر را از مقامش برکنار ساخته و اعضای کابینه حکومت را سلب صلاحیت سازد.

این شبکه با استناد بر منابع اش خبر داده است که اردوی سودان تصمیم گرفته است تا با برگزاری یک نشست اضطراری، عمر البشیر، رئيس جمهور این کشور را از مقامش برکنار نموده و همچنان اعضای کابینه حکومت را برکنار سازد.

براساس اطلاعات این شبکه، اردوی ایجاد شورای نظامی که رهبری موقت کشور را به دست خواهد داشت، را اعلام می‌کند. گفته می‌شود که رهبری موقت تا یک سال ادامه خواهد یافت.

همچنان روزنامه سودانی بنام سودان تریبیونSUDAN TRİBUN نوشته است که در شهر خرطوم، پایتخت سودان نشست اضطراری ستاد اردوی سودان بدون اشتراک رئيس جمهور البشیر برگزار شده است. براساس اطلاعات این روزنامه، نظامیان همچنان نشرات تلویزیونی کشور را تحت کنترول دارند: در شبکه تلویزیونی دولتی کشور "راهپیمایی‌های نظامیان" نشر می‌شود و اردوی اینکشور خبرداده است که به زودی "اعلامیه مهم" انتشار خواهند داد.

شبکه تلویزیونی خبر داده است: "اردوی سودان تصمیم گرفته است تا عمر البشیر را از مقامش برکنار ساخته، معاونین و دستیارانش را یکجا با اعضای کابینه اش بسلب صلاحیت نماید".

حضور نظامیان در جاده های شهر خرطوم افزایش یافته است.

در سودان از چهار ماه بدینطرف، تظاهرات مردمی جریان داشت. دلیل آغاز این تظاهرات خواست مردم برای کاهش قیمت نان بود اما پس از مدتی تبدیل به شعارها درمورد تغییر رژیم سیاسی عمر البشیر که 30 سال میشود این کشور را رهبری می‌کند، شد.

گفته می‌شود که در جریان تظاهرات درحدود 60 تن ازمعترضین جان باخته، صدها تن زخمی شده و چند هزار تن نیز بازداشت شده اند.اخبار مربوطه