هشدار ابراهیم قلین به جامعه بین المللی درباره عواقب ادامه حملات بر علیه ایدیلب

قلین اظهارداشت ازکلیه طرفین مسئله سوریه انتظارداریم تا طی روزهای آینده از موضعی سازنده پیروی کنند

هشدار ابراهیم قلین به جامعه بین المللی درباره عواقب ادامه حملات بر علیه ایدیلب

ابراهیم قلین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد، هرحمله برعلیه منطقه ایدیلب، زیرروند سیاسی ادامه یافته تابه امروز، همچون گذاشتن دینامیت شده ومنجربه مسائل جدی ناشی ازعدم اعتماد خواهد شد.

ابراهیم قلین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد، هرحمله برعلیه منطقه ایدیلب، زیر روند سیاسی ادامه یافته تا به امروزرا، همچون گذاشتن دینامیت شده و منجر به مسائل جدی ناشی از عدم اعتماد خواهد شد، تفسیر نمود.

قلین بعد از نشست شورای وزیران، طی سخنانی ازافکارعمومی جهان، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای منطقه دعوت کرد تا جهت متوقف ساختن حملات احتمالی برعلیه ایدیلب به طورهماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.  

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری گفت: حمله برعلیه ایدیلب قبل ازهر چیز زیر روند سیاسی که تاکنون ادامه یافته همچون گذاشتن دینامیت کارخواهد کرد. این وضعیت منجر به مسائل جدی ناشی از عدم اعتماد خواهد شد.

قلین اظهارداشت ازکلیه طرفین مسئله سوریه انتظارداریم تا طی روزهای آینده از موضعی سازنده پیروی کنند.

ابراهیم قلین همچنین تصریح کرد که امیدوارند در خصوص یک راه حل سیاسی که بتواند کلیه موانع بر سر راه ایدیلب را از میان بردارد، توافق نظر حاصل شود.اخبار مربوطه