ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده امریکا

پایگاه مرکزی خاینان کودتا گرمربوط به سازمان تروریستی فتح الله گلن که مرتکب کودتای 15 جولای بوده اند

ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده امریکا
محل زندگی فتح الله گولن سرکرده سازمان تروریستی فتو در پنسیلوانیا
محل زندگی فتح الله گولن سرکرده سازمان تروریستی فتو در پنسیلوانیا

گزارشی مستند از محل زندگی فتح الله گولن سرکرده سازمان تروریستی فتو در پنسیلوانیا

فتح الله گلن به اصطلاح رهبرنمبریک باند تروریستی فتوازسال 1999 بدینطرف، همه فعالیتهای این باندرا درتورکیه وجهان ازقصبه سایلورسبورگ ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده امریکا رهبری مینموده است.

قصر3هزارمترمربعی این سازمان، درمحوطه یی5جریب زمین وسیع جای داده شده،

ودراین محوطه مهمانخانه ها والحاقیه های دیگری نیزوجود دارد.

دردرب ورودی لانه تروریستی لوحه یی باعنوان؛ "مرکز انزوای نسل طلایی چیستنوت (Altın Nesil Chestnut)" آویزان میباشد.

فتح الله گلن، رهبرگروه تروریستی کودتاگران خائین 15 جولای، درپنسیلوانیای ایالات متحده امریکا دراین قصراعمار شده دربین باغ بزرگی که دربگروند مشاهده مینمایید، بودوباش دارد...

این قرارگاه فتوبرعلاوه اینکه دارای یک حیثیت رسمی درامریکا نمیباشد، ولی با تدابیر فوق العاده یی نظامی محافظه میگردد.

مردان مسلحی که دربین آنها جاسوسان اف بی آی (FBI) نیزقراردارند، بطورمتدوام درحالت گزمه و نوبت هستند.

 حتی بالای درختان آن نیز کامره ها نصب میباشد.

در اراضی اطراف آن احد من الناس گشت و گذار کرده نمیتواند.

باشنده گان قصبه سایلورسبورگ نیز از این وضعیت ابراز ناراحتی مینمایند وچنین ابراز نظر مینمایند:

"احتمال زنده گی کردن یکی از رهبران گروه های تروریستی جهان درمسافه 1 بر4 میل دورترازکشورهمسایه نیز، مرا بیش ازحد ناراحت میسازد."

شخص دیگری نیز چنین میگوید:

"تشویشی که درمورد اودر نزد من بوجودآمده، بدلیل اقدام به کودتا درتورکیه ازجانب وی است.

هدف اصلی او در این کشور چیست؟ آیا او این اقدام به کودتا را در اینجا نیزانجام خواهد داد؟

چه مدت را دربر خواهد گرفت؟ تشویش من از این است که آیا خیانتی را که در تورکیه انجام داد، در امریکا نیز انجام خواهد داد؟"

قرار معلوم، قصری را که گلن در اراضی تقریبا 5 جریب زمین در اختیار دارد، دارای ارزشی بمقدار 10 ملیون دالر امریکایی میباشد.

تخمین میگردد که ارزش مجموعی این قصریکجا با مصارف کلی الحاقیه ها ومهمانخانه ها همرا با تیمهای خدماتی و محافظتی آن چند برابر رقم بالا خواهد بود.

اداره عمومی این مجموعه را شخصی بنام جودت تورک یولو که با نام مستعار"صندوق سحرانگیز باند" مشهور است به پیش میبرد.

جودت تورک یولو که با برادر زاده گلن عروسی کرده است، از سالیان دراز بدینطرف به صفت یکی از اسم های بسیارز نزدیک به فتو شناخته میشود.

تورک یولو که به " جودت دراز" معروف است، با داشتن مقدار زیاد دارایی غیر منقول خویش نیزحلب توجه مینماید.

تورک یولو که برروی درخانه های مربوط به وی در تورکیه بیرقهای امریکا نصب میباشد، ازجمله اسمهایی است که تورکیه خواهان اعاده وی ازکشورامریکا بوده است.

تورکیه تاکنون اقدام به ارسال 7 مکتوب درخواستی رسمی درجهت اعاده فتح الله گلن، اداره کننده اصلی قصرپنسیلوانیا ورهبرگروه تروریستی گلن از ایالات متحده امریکا نموده است.

4 مکتوب درجهت اعاده فتوازجانب تورکیه به نسبت فعالیتهای سوء قبل ازاقدام به کودتای 15 جولای وی بوده و 3 نامه دیگرنیز بعدازکودتای 15 جولای اور را در بر میگیرد.

دلایل ارائه شده درهمه دوسیه ها نیزدربرگیرنده جرایم شناخته شده درچارچوب توافقنامه های به امضارسیده بین دوکشو، بطور متداوم با واشنگتن در میان گذاشته میشود.

برعلاوه اینهمه اقدامات تورکیه، ایالات متحده امریکا بطورمستقیم هیچگونه جریان تحقیقاتی رادررابطه به فتح الله گلن درآن کشورآغازنکرده است.

رهبراین باند تروریستی ازقصرواقع در پنسیلوانیای خویش به هدایت و رهبری فعالیتهای باند فتو ادامه میدهد.اخبار مربوطه