تویتر حساب کاربری نخست وزیر مراکش را بلاکه کرد

از جانب تویتر حساب کاربری سعدالدین العثمانی نخست وزیر مراکش در سایت اجتماعی مسدود شده است

985194
تویتر حساب کاربری نخست وزیر مراکش را بلاکه کرد

از جانب تویتر حساب کاربری سعدالدین العثمانی نخست وزیر مراکش در سایت اجتماعی مسدود شده است.

اعلام شد حساب کاربری سعدالدین العثمانی نخست وزیر مراکش در سایت اجتماعی تویتر از سوی خود سایت تویتر مسدود شده است

نخست وزیری مراکش اعلام داشت که، بلاکه شدن حساب العثمانی، نخست وزیر اینکشور، تدبیر محتاطانه یست که به دلیل استفاده بیش از حد در طول ماه گذشته از این حساب توسط سایت تویتر اتخاذ شده است

در این بیانیه آمده است، دفتر نخست وزیری تا آغاز بکار مجدد این حساب مسئله را پیگیری خواهد کرداخبار مربوطه