موجودیت سازمان تروریستی پ ک ک درسینجار ادامه دارد

در منطقه گروه های مختلف در وابسته گی با سازمان تروریستی پ ک ک زیر نامهای متفاوتی به فعالیت آغاز نموده وبه موجودیت خویش ادامه میدهند

939955
موجودیت سازمان تروریستی پ ک ک درسینجار ادامه دارد

قاسم شیشو یکی از قوماندانهای پیشمرگه که در اولوسوالی سینجار شهر موصول کشور عراق ایفای خدمت مینماید، اظهار داشته است، در منطقه گروه های مختلف در وابسته گی با سازمان تروریستی پ ک ک زیر نامهای متفاوتی به فعالیت آغاز نموده وبه موجودیت خویش ادامه میدهند.

شیشو که در نزدیکیهای اولوسوالی سینجاربا واحدهای خویش مستقر میباشد چنین افاده کرد که: "گروه های مختلفیکه در وابسته گی با سازمان تروریستی پ ک ک زیر نامهای متفاوت در منطقه شنگال( سینجار) آغاز به فعالیت نموده وبه موجودیت خویش ادامه میدهند با هاشدی شابی در تفاهم قرار دارند."

شیشو با بیان اینکه اردوی عراق در مرکز اولوسوالی سینجار و قریه سینون تماما جابجا شده اند، اظهار داشت: " ولی اینکه نیروهای وابسته به سازمان تروریستی پ ک  منطقه را تکر خواهند کرد ویا نه تاکنون معلوم نمیباشد."

تورنجنرال یحی رسول قوماندان عملیاتهای مشترک درعراق  قبلا اظهار داشته بود که: "واحد های غند 15 ام در روز یکشنبه همراه با سلاحهای ثقیله شان در قصبه سینون اولوسوالی سینجار نقاطی که نیروهای سازمان تروریستی پ ک ک از آن خارج شده است جابجا شده اند."

سازمان تروریستی وجدایی طلب پ ک ک، در تاریخ 3 آگست سال 2014 با بهانه اینکه سازمان تروریستی داعش بر یزیدیهای منطقه حمله کرده اند، آغاز به نقل مکان به این مناطق کرده بود.اخبار مربوطه