یک قوماندان اردوی اسرائیل به عربستان سعودی پیشنهاد همکاری درمقابل ایران را نمود

رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی اسرائیل گفت: آماده‌ایم در برابر ایران با عربستان سعودی و کشورهای عرب میانه روی دیگر همکاری کنیم

849409
یک قوماندان اردوی اسرائیل به عربستان سعودی پیشنهاد همکاری درمقابل ایران را نمود

رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی اسرائیل گفت: آماده‌ایم در برابر ایران با عربستان سعودی و کشورهای عرب میانه روی دیگر همکاری کنیم

جنرال گادی ایزنکوت، رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی اسرائیل در مصاحبه با روزنامه "ایلاف" عربستان سعودی، گفت: "آماده‌ایم برای مقابله با ایران، تجربه و اطلاعات خود را با عربستان سعودی و کشورهای عربی میانه روی دیگر به اشتراک بگذاریم".

ایزنکوت با بیان اینکه میان عربستان سعودی و اسرائیل منافع مشترک بسیاری وجود دارد، اظهار داشت: "امکان تشکیل اتحاد بین المللی جدید در منطقه به رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهورآمریکا وجوددارد. جهت برطرف کردن تهدید ایران باید یک برنامه استراتژیک گسترده و بزرگی را مورد اجرا قراردهیم".

ایزنکوت، که به عنوان اولین رئیس لوی درستیزوالی عمومی اردوی اسرائیل با یک روزنامه عربستان سعودی مصاحبه کرده، گفت که نفوذ ایران در شرقمیانه هم برای اسرائیل و هم برای عربستان سعودی باعث نگرانی است.

وی افزود باید از ایجاد "هلال شیعی" توسط ایران ممانعت کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نگرانی‌های عریستان سعودی درباره نفوذ ایران در منطقه با اسرائیل یکی است، تصریح کرد: "در این باره میان اسرائیل و عربستان سعودی یک عقیده واحدی وجود دارد".اخبار مربوطه