دفاع قاطع قطر از همکاری نظامی این کشور با ترکیه

وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که کشورهای خلیج در حال همکاری با کشورهای مختلف هستند وهمکاری نظامی ماباترکیه که عضو ناتواست، چرا نگرانی آنهارابرانگیخته است

765723
دفاع قاطع قطر از همکاری نظامی این کشور با ترکیه

وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که کشورهای خلیج در حال همکاری با کشورهای مختلف هستند وهمکاری نظامی ماباترکیه که عضو ناتواست، چرا نگرانی آنهارابرانگیخته است.

محمدبن عبدالرحمن آلثانی، وزیرامورخارجه قطردررابطه بادرخواست کشورهای محاصره کننده قطرمبنی برتعطیلی پایگاه نظامی ترکیه دراین کشورگفت: کشورهای خلیج درحال همکاری با کشورهای مختلف هستند وهمکاری نظامی ما با ترکیه که عضو ناتو است، چرا کشورهای خلیج را نگران میکند و نگرانی آنها را برانگیخته است.

وی در نشستی با عنوان «پاسخ قطر در قبال بحران در خلیج» در مرکز اندیشه چتم هاوس در لندن با اشاره به این که جوانان قطر با ایدئولوژیی های که به تروریزم تشویق و ترغیب میکند٬ مبارزه میکنند، افزود: ادعاهای کشورهای محاصره کننده را بی اساس میدانیم.

آل ثانی ادامه داد: قطر با ایالات متحده آمریکا٬ انگلستان، فرانسه، ترکیه، کانادا و بسیاری ازکشورهای دوست، همکاری های نظامی دارد. ازسوی دیگرروسیه هم دربرخی کشورهای خلیج حضوردارد.

وی تصریح کرد: گروه های تروریستی القاعده وداعش، قطررامانند دیگرکشورهای خلیج در"فهرست دشمنی" خود قرار داده اند.

آل ثانی اظهارداشت: تروریزم بین المللی نه تنها تهدیدی برای قطر، بلکه تهدیدی برای منطقه و حتی سراسر جهان است.اخبار مربوطه